Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING FOTO V.D.BOOGAARDT MEI 2018

Op 18 mei 2018 heeft foto v.d.Boogaardt haar privacybeleid aangepast naar de veranderende regelgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons beleid staat beschreven hoe we met uw persoonsgegevens omgaan. Download hier


PRIVACYVERKLARING (AVG)

Foto van den Boogaardt, gevestigd aan Schoolstraat 184-186 2252 CN Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Schoolstraat 184-186
2252 CN Voorschoten 071-5613320
E-mail info@fotobo.nl
http://www.fotobo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Foto van den Boogaardt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@fotobo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Foto van den Boogaardt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Bestellen: Wij hebben uw persoons- en betaalgegevens nodig om een bestelling te kunnen
afronden en gereed maken voor verzending.
 Bezorgen: Zonder uw adresgegevens kunnen wij uw pakketje niet verzenden.
 Nieuwsbrieven: Met uw e-mailadres kunnen wij indien u dat wenst nieuwsbrieven toezenden.
Natuurlijk kunt u ook aangeven als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen,

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Foto van den Boogaardt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.
Eventuele betalingsgegevens met betrekking tot bedrijfsvoering en verkoopadministratie dienen
volgens de wet 7 jaar te worden bewaard voor de belastingdienst. Wij houden deze termijn aan.

Delen van persoonsgegevens met derden
De persoonsgegevens, verzameld door ons zijn voor intern gebruik. De persoonsgegevens worden
uitsluitend (in overleg) aan derden verstrekt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Foto van den Boogaardt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Pasfoto’
Pasfoto’ worden gemaakt met een digitale camera. De bestanden die nodig zijn om een pasfoto af te
drukken, worden iedere werkdag uit de computer verwijderd.
Toezenden digitaal bestand:
Bij het toezenden van het digitale bestand van de gemaakte pasfoto per e-mail, geeft cliënt eenmalig
toestemming om gebruik te maken van zijn e-mail adres om het digitale bestand te kunnen verzenden
naar cliënt. Aan het einde van de werkdag wordt het e-mail adres door ons verwijderd. Digitale
bestanden worden nooit met derden gedeeld..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto van den Boogaardt en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@fotobo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Foto van den Boogaardt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Foto van den Boogaardt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fotobo.nl
- Foto van den Boogaardt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Foto van den Boogaardt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Foto van den Boogaardt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Afmelden kan altijd via ons e-mailadres info@fotobo.nl